Betaal nooit meer te veel - Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Algemene voorwaarden

Lees deze gebruikersvoorwaarden zorgvuldig door voordat je deze site gebruikt – met name secties 4 en 7 (wij verkopen geen cosmeticaproducten & disclaimer, aansprakelijkheid en vrijwaring)

Je gebruik van onze site wordt beheerst door deze voorwaarden die belangrijke details, waaronder over wie we zijn, wat jij en wij kunnen doen met de inhoud van de site, beperkingen op onze aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid en hoe je een klacht kunt indienen.

Deze voorwaarden, samen met alle andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen, beschrijven de voorwaarden waarop je onze website www.cosmetictracker.nl en alle bijbehorende applicaties en platformen (gezamenlijk onze ‘site’) kunt gebruiken. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door. Door onze site te gebruiken, word je geacht deze gebruiksvoorwaarden te hebben aanvaard en ermee akkoord te gaan deze na te leven. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, moet je onmiddellijk stoppen met het gebruik van onze site.

  1. Informatie over ons 

1.1 Onze site is eigendom van en wordt beheerd door Cometic Tracker, een Nederlands bedrijf met KvK:  70774838

1.2 Je kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@cosmetictracker.nl.

2. We kunnen wijzigingen aanbrengen

2.1 We passen deze voorwaarden van tijd tot tijd aan en we zullen bovenaan deze pagina de datum aangeven waarop deze voorwaarden voor het laatst zijn herzien. Controleer elke keer dat je onze site wilt gebruiken deze voorwaarden om er zeker van te zijn dat je de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn. 

2.2 Alle aangebrachte wijzigingen worden bindend voor jou bij je eerste gebruik van onze site nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd. In geval van tegenstrijdigheid tussen de huidige versie van deze voorwaarden en eerdere versies, gelden de huidige en van kracht zijnde bepalingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3. Toegang tot en gebruik van onze site 

3.1 Onze site wordt kosteloos ter beschikking gesteld. Het is jouw verantwoordelijkheid om alle nodige maatregelen te nemen om toegang te krijgen tot onze site. 

3.2 Toegang tot onze site wordt verleend “zoals deze is” en op een “zoals beschikbaar” -basis. We kunnen niet garanderen dat onze site, of enige inhoud erop, altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn. We kunnen de beschikbaarheid van de gehele of een deel van onze site met of zonder kennisgeving opschorten, intrekken, beperken of stopzetten. We zijn op geen enkele manier aansprakelijk als onze site (of een deel ervan) op enig moment en voor een bepaalde periode niet beschikbaar is, maar we zullen proberen jou redelijkerwijs op de hoogte te stellen van een opschorting of intrekking. 

3.3 We kunnen onze site van tijd tot tijd bijwerken en wijzigen om veranderingen in de behoeften van onze gebruikers, de wet en/ of onze zakelijke prioriteiten weer te geven. We zullen proberen jou binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen.

4. We verkopen geen cosmeticaproducten

4.1 We kunnen advertenties en promoties op onze site plaatsen. Onze site bevat links naar duizenden cosmeticaproducten en door op die producten te klikken, word je doorverwezen naar de genoemde winkelsite. Je kunt ervoor kiezen om toegang te krijgen tot deze inhoud van derden die beschikbaar is gemaakt via links op onze site als je een product wilt kopen. Door toegang te krijgen tot dergelijke inhoud van derden en door producten te kopen via deze externe sites, ga je ermee akkoord ook gebonden te zijn aan en zich te houden aan alle voorwaarden voor gebruik of verkoop die van toepassing zijn op die sites en aankopen van derden. We raden je aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de website van de derde partij te raadplegen voordat je de relevante website van een derde gebruikt.

4.2 Onze site is uitsluitend bedoeld als een online locatie om winkeliers in contact te brengen met consumenten. Wij zijn geen partij bij een transactie of contract met een detailhandelaar die je mogelijk aangaat voor de aankoop van een product en wij zijn niet aansprakelijk met betrekking tot dergelijke producten of transacties. We geven geen garanties met betrekking tot de kwaliteit, veiligheid of wettigheid van producten die op onze site worden geadverteerd. Je erkent en gaat ermee akkoord dat je geen aankoop bij ons doet en geen contract met ons aangaat. Jouw aankoop is van de betreffende winkelier en jouw contract is met die verkoper. We zullen geen partij zijn bij een klacht of geschil tussen jou en een detailhandelaar en zijn daarvoor niet aansprakelijk. Eventuele claims moeten rechtstreeks tegen de betreffende winkelier worden ingediend en je stemt ermee in ons vrij te stellen van en te vrijwaren tegen alle claims.

4.3 Waar onze site links bevat naar andere websites en bronnen van derden, en informatie met betrekking tot producten die op onze site worden vermeld, inclusief maar niet beperkt tot productbeschrijvingen, prijzen, ingrediënten en recensies, wordt dit alleen ter informatie verstrekt. Voorraad en prijzen worden automatisch bijgewerkt door de retailers en dagelijks op onze site ingevoerd en we zijn daarom volledig afhankelijk van de informatie die onze retail partners ons verstrekken. Hoewel we redelijke inspanningen leveren om eventuele fouten of weglatingen zo snel mogelijk te corrigeren nadat ze onder onze aandacht zijn gebracht, geven we geen verklaringen of garanties met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie die door deze derden wordt verstrekt of over producten van derden wordt gepost (of hun prijzen) op onze site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige reclame op de site, inclusief maar niet beperkt tot fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor producten die door derden worden verkocht en die via links op onze site toegankelijk zijn. Je begrijpt dat je door onze site te gebruiken (of doorgestuurde links te volgen) mogelijk wordt blootgesteld aan inhoud die onnauwkeurig is of die je aanstootgevend, onfatsoenlijk of aanstootgevend vindt en dat je de site in dit opzicht op eigen risico gebruikt.

4.4 Volgens de wet moeten verkopers goederen leveren die van voldoende kwaliteit zijn, geschikt zijn voor het beoogde doel, zoals beschreven op het moment van aankoop, in overeenstemming met alle precontractuele informatie die ze aan kopers verstrekken en die overeenkomen met eventuele monsters of modellen die ze hebben getoond aan de koper. Als consument heb je bepaalde wettelijke rechten met betrekking tot de aankoop van goederen en diensten. Voor volledige details over je wettelijke rechten en begeleiding bij het uitoefenen ervan, word je aangeraden contact op te nemen met je plaatselijke handelskantoor.

4.5 We onderschrijven of keuren geen producten of retailers van derden, noch de inhoud van websites van derden die via onze site beschikbaar worden gesteld, goed. We geven geen verklaring of garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiaal dat op een website wordt gepubliceerd en waarover we geen controle hebben. We hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid ervoor of voor enig verlies of enige schade die kan voortvloeien uit jouw gebruik ervan. Producten, inhoud en materialen die toegankelijk zijn via links die op onze site zijn gepubliceerd, zijn niet door ons geverifieerd of goedgekeurd.

5. Beperkingen en beëindiging 

5.1 Wanneer je onze site gebruikt, moet je ervoor zorgen dat je volledig voldoet aan alle lokale, nationale of internationale wetten en/ of voorschriften. 

5.2 Je mag niet (behalve voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wet en behalve voor zover uitdrukkelijk door ons toegestaan): 

  •  De site gebruiken op enigerlei wijze of voor enig doel dat onwettig of frauduleus is of die ons of de andere site kan blootstellen gebruikers voor enige schade of aansprakelijkheid; 
  • Proberen om de gehele of een deel van de site (of enige inhoud die op de site is gepost) te kopiëren, wijzigen, dupliceren, er afgeleide werken van te maken, te framen, te spiegelen, opnieuw te publiceren, te downloaden, weer te geven, te verzenden, door te verkopen of te verspreiden of anderszins materiaal te exploiteren van onze site voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook of via welke media dan ook;
  • Proberen om de hele site of een deel van de site te reverse-compileren, uit elkaar te halen, te reverse-engineeren of anderszins terug te brengen tot voor mensen waarneembare vorm; 
  • Proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot de gehele of een deel van de site, of proberen de onderliggende broncode of structuur te ontdekken, of de functionaliteit die door ons wordt geleverd, om een ​​product of dienst te bouwen die concurreert met onze dienst; 
  • De site in licentie geven, verkopen, verhuren, leasen, overdragen, toewijzen, distribueren, weergeven, openbaar maken of anderszins commercieel exploiteren, of de site anderszins beschikbaar stellen aan een niet-geautoriseerde derde partij;
  • Onze site gebruiken om willens en wetens gegevens te verzenden, te uploaden of op een andere manier te verzenden die enige vorm van virus of andere malware bevatten, of enige andere code die is ontworpen om computer hardware, software of gegevens van welke aard dan ook nadelig te beïnvloeden; 
  • Onze site gebruiken voor een ander doel dan uw persoonlijk gebruik of in overeenstemming met deze voorwaarden; of
  •  Misbruik maken van onze site door willens en wetens virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. Je mag niet proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of enige server, computer of database die met onze site is verbonden. Je mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. Door deze bepaling te schenden, pleeg je een strafbaar feit onder de Computer Misuse Act 1990. We zullen een dergelijke schending melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en we zullen met die autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending, zal uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd.

5.3 Je mag naar de startpagina van onze site linken, op voorwaarde dat je dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of er geen misbruik van maakt. Je mag geen link maken of enige inhoud op onze site zodanig framen dat deze enige vorm van associatie, goedkeuring of goedkeuring van onze kant suggereert waar die niet bestaat. Je mag geen link naar onze site maken vanaf een website die geen eigendom is van of een geldige licentie heeft voor jou en je stemt ermee in ons te vrijwaren voor enig verlies als dit niet het geval is. 

5.4 We behouden ons het recht voor om jouw toegang tot onze site op te schorten of te beëindigen als je de bepalingen van deze voorwaarden wezenlijk overtreedt. We kunnen indien nodig verdere juridische stappen tegen je ondernemen.

6. Intellectuele eigendom 

6.1 Je erkent en gaat ermee akkoord dat wij en / of onze licentiegevers eigenaar zijn van alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot copyright en handelsmerken) in verband met onze site en de service die we aanbieden via onze site, inclusief, maar niet beperkt tot, tekst , grafische afbeeldingen, logo’s, pictogrammen, foto’s, afbeeldingen, geluidsfragmenten, videoclips, gegevenscompilaties, pagina-indeling, onderliggende code en softwarecode en gegevens op de site, die worden beschermd door intellectuele eigendomswetten en verdragen over de hele wereld. 

6.2 Behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld, verlenen deze voorwaarden je geen rechten op, onder of in, patenten, copyright, databaserechten, handelsgeheimen, handelsnamen, handelsmerken (al dan niet geregistreerd), of enige andere rechten of licenties met betrekking tot van de site of onze service. 

6.3 Je mag één kopie afdrukken en uittreksels downloaden van elke pagina (‘s) van onze site voor persoonlijk gebruik. Je mag de copyright-, handelsmerk- of andere eigendomsrechten die op enige inhoud die op onze site is gepubliceerd, niet verwijderen of op enigerlei wijze wijzigen. 

6.4 Je mag de papieren of digitale kopieën van enig materiaal dat je hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen, en je mag geen illustraties, foto’s, video- of audiofragmenten of grafische afbeeldingen afzonderlijk van de begeleidende tekst gebruiken.

6.5 Onze status (en die van alle geïdentificeerde bijdragers) als de auteur van inhoud op onze site moet altijd worden erkend. 

6.6 Je mag geen enkel deel van de inhoud op onze site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder hiervoor een licentie van ons of onze licentiegevers te hebben verkregen. 

6.7 Dit belet niet de normale toegang tot, weergave en gebruik van onze site voor algemene informatiedoeleinden, zowel door zakelijke gebruikers als door consumenten. 

6.8 Als je een deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, wordt jouwrecht om onze site te gebruiken onmiddellijk beëindigd en moet je, naar onze keuze, alle kopieën van het materiaal dat je hebt gemaakt, retourneren of vernietigen.

7. Disclaimer, aansprakelijkheid en vrijwaring 

7.1 De inhoud van onze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Het is niet bedoeld als advies waarop jezich kunt baseren. We kunnen niet garanderen dat enig deel van onze site geschikt is voor gebruik in commerciële situaties of dat het nauwkeurige informatie of advies geeft waarop zakelijke beslissingen kunnen worden gebaseerd. Het is je eigen verantwoordelijkheid om voorzorgsmaatregelen te nemen en je gezond verstand te gebruiken bij het gebruik van de site.

7.2 Deze site kan informatie en materialen bevatten die door andere gebruikers van de site en door derden zijn geplaatst. Deze informatie en deze materialen zijn niet door ons geverifieerd of goedgekeurd. De meningen van anderen op onze site vertegenwoordigen niet onze mening of waarden. Als je klachten hebt over enige inhoud die op de site is geplaatst, neem dan contact met ons op in overeenstemming met de klachtenprocedure uiteengezet in clausule 8.

7.3 Hoewel we alle redelijke kennis en zorg gebruiken om ervoor te zorgen dat onze site veilig en vrij van virussen en andere malware is, moet je de verantwoordelijkheid nemen voor de beveiliging van jouw persoonlijke gegevens en computer en moet je jouw eigen antivirussoftware gebruiken. Voor zover wettelijk toegestaan, zijn wij niet aansprakelijk voor het verstoren of onbeschikbaar zijn van onze site als gevolg van oorzaken die buiten onze macht liggen (inclusief storing van ISP / hostapparatuur, communicatienetwerkstoring, stroomstoring, natuurrampen, oorlogshandelingen of wettelijke beperkingen), of voor enig verlies of schade als gevolg van een virus, andere malware, hacking of enig ander schadelijk materiaal of gebeurtenis die jouw hardware, software kan beschadigen of verstoren,

7.4 Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze site bij te werken en ervoor te zorgen dat deze correct is, voor zover dit wettelijk is toegestaan, sluiten we alle verklaringen, garanties en garanties (expliciet of impliciet) uit die van toepassing kunnen zijn op onze site of op enige inhoud. opgenomen op onze site. We garanderen niet dat jouw gebruik van de site ononderbroken of foutloos zal zijn of dat het aan jouw eisen of verwachtingen zal voldoen, dat het geschikt is voor een bepaald doel, dat het compatibel zal zijn met alle software en hardware, veilig, niet-inbreukmakend, of dat specifieke resultaten kunnen worden bereikt. Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou voor enig verlies of enige schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plichten of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van, of het onvermogen om te gebruiken,

7.5 Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige vertragingen, mislukte levering of enig ander verlies of schade als gevolg van de overdracht van gegevens via communicatienetwerken en faciliteiten, inclusief internet, en je erkent dat de site mogelijk onderhevig is aan beperkingen, vertragingen en andere problemen. inherent aan het gebruik van dergelijke communicatiefaciliteiten. 

7.6 Je bent, voor zover toegestaan ​​door de wet en tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze voorwaarden, als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen, onderhouden en beveiligen van jouw netwerkverbindingen en telecommunicatieverbindingen van jouw systemen naar onze datacenters, en voor alle problemen, voorwaarden, vertragingen, leveringsstoringen en alle andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met jouw netwerkverbindingen of telecommunicatieverbindingen of veroorzaakt door internet, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7.7 Onder voorbehoud van clausule 7.8, zijn wij niet aansprakelijk jegens jou, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plicht of anderszins, voor enig verlies van winst, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking, verlies van omzet, verlies van goodwill of reputatie, verlies van verwachte besparingen, verlies van zakelijke kansen, verlies of corruptie van gegevens of informatie, puur economisch verlies, of voor enige speciale, indirecte of gevolgschade, kosten, schade, lasten of uitgaven die echter onder deze voorwaarden ontstaan, zelfs als het had kunnen worden voorzien.

7.8 Niets in deze voorwaarden is bedoeld om onze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid (inclusief die van onze werknemers, agenten of onderaannemers); voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; of voor enige andere aangelegenheid waarvoor aansprakelijkheid bij wet niet kan worden uitgesloten of beperkt.

8.Klachten en meldingsprocedure voor inbreuk op auteursrechten 

Als je specifieke klachten hebt over onze site, een andere gebruiker, enige inhoud die op onze site verschijnt of andere aspecten van onze service, kun je contact met ons opnemen via info@cosmetictracker.nl. Houdt er rekening mee dat we niet verplicht zijn om actie te ondernemen tegen een gebruiker of andere persoon, tenzij dit wettelijk verplicht is. 

9. Gegevensbescherming

Voor volledige details over onze verzameling, verwerking, opslag en bewaring van persoonlijke gegevens, inclusief, maar niet beperkt tot, het doel / de doeleinden waarvoor persoonlijke gegevens worden gebruikt, de rechtsgrond of grondslagen voor het gebruik ervan, details over uw rechten en hoe je ze kunt uitoefenen, en het delen van persoonlijke gegevens (indien van toepassing), verwijzen wij je naar ons Privacybeleid en Cookiebeleid.

10. Mededelingen van ons 

10.1 Als je je abonneert op ons beautynieuws, aanbiedingen en prijswaarschuwingen, kunnen we je e-mailmeldingen sturen met betrekking tot dergelijk nieuws, aanbiedingen en waarschuwingen (en je kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor dergelijke meldingen). Alle persoonlijke informatie die je verstrekt, zal worden verzameld, gebruikt en bewaard in overeenstemming met jouw rechten en onze verplichtingen onder de wet, zoals uiteengezet in clausule 9. 

10.2 We zullen je nooit marketing-e-mails sturen zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Als je een dergelijke toestemming geeft, kun je je op elk moment afmelden. Alle door ons verzonden marketing-e-mails bevatten een afmeldlink. Als je je op enig moment afmeldt voor het ontvangen van e-mails van ons, kan het een redelijke tijd duren voordat je nieuwe voorkeuren van kracht worden.

11. Algemeen 

11.1 Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons en jou met betrekking tot hun onderwerp. Je erkent dat je niet vertrouwt op enige verklaring, vertegenwoordiging, garantie, verzekering of belofte gedaan door of namens ons die niet in deze voorwaarden is uiteengezet en dat je geen aanspraak kunt maken op onschuldige of nalatige verkeerde voorstelling van zaken of nalatige onjuistheden op enige verklaring hierin. 

11.2 We kunnen onze verplichtingen en rechten onder deze voorwaarden overdragen (toewijzen) aan een derde partij (dit kan bijvoorbeeld gebeuren als we ons bedrijf verkopen). Als dit gebeurt, worden jouw rechten onder deze voorwaarden niet aangetast en zullen onze verplichtingen onder deze voorwaarden worden overgedragen aan de derde partij die hieraan gebonden blijft.

11.3 Je mag jouw verplichtingen en rechten onder deze voorwaarden niet overdragen (toewijzen) of uitbesteden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

11.4 Het contract is tussen jou en ons. Het is niet bedoeld om op enigerlei wijze voordeel te halen uit een andere persoon of derde partij en geen enkele dergelijke persoon of partij heeft het recht om enige bepaling van deze voorwaarden af ​​te dwingen.

11.5 Als een van de bepalingen van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar wordt bevonden door een rechtbank of andere autoriteit, wordt / worden die bepaling (en) geacht te zijn gescheiden van de rest van deze voorwaarden, die geldig en afdwingbaar zal zijn. 

11.6 Geen verzuim of vertraging door ons bij het uitoefenen van een van onze rechten onder deze voorwaarden betekent dat we afstand hebben gedaan van dat recht, en geen verklaring van afstand door ons van een schending van enige bepaling van deze voorwaarden betekent dat we afstand zullen doen van elke volgende schending van dezelfde of enige andere voorziening. 

11.7 Niets in deze voorwaarden creëert een partnerschap of joint venture tussen jou en ons, of maakt jou of ons tot agent van de andere partij. Geen van de partijen heeft de bevoegdheid om op te treden als agent voor de andere partij of om deze op enigerlei wijze te binden. 

12. Wet en jurisdictie

Deze voorwaarden, hun onderwerp en hun vorming, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Engelse wetgeving. Alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nederland.

Cosmetic Tracker
Logo
Nieuwe Account Aanmaken
Herstel Wachtwoord